Trung tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên huyện Chư Sê

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã iapal - Huyện Chư Sê - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 6282632 - Email: trungtamgdnn.gdtxchuse@gmail.com

P1140688.JPG

* Quản lý nhà nước đối với Trung tâm

   - UBND huyện Chư Sê trực tiếp quản lý, chỉ đạo đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chư Sê.

   - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Gia Lai quản lý nhà nước về đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

   - Sở Giáo dục và đào tạo quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

I.Vị trí, chức năng  của Trung tâmGDNN-GDTX

        Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện có chức năng đào tạo nghề nghiệp ở trình độ Sơ cấp và dưới 3 tháng, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; có quyền tự chủ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

II. Nhiệm vụ của Trung tâm GDNN-GDTX

       1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, Giáo dục nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; Đào tạo nghcho ngưởi học và tchức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

       2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bng của hệ thống giáo dục quốc dân.

       3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

        4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

        5. Quản lý đội ngũ viên chức, nhà giáo và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

        6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

       7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

        8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

       9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ s, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

       10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

        11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ Giáo dục nghnghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

        12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

       13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

        14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

        15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

III.Quyền hạn của Trung tâm GDNN-GDTX

        1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cu của thị trường lao động.

         2. Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

         3. Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

         4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

         5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

        6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của trung tâm.

        7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.