HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2017

TỈNH ĐOÀN GIA LAI

BCH ĐOÀN HUYỆN CHƯ SÊ

***

Số:    -HD/HĐ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Chư Sê, ngày     tháng 10  năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2017

------------------

 

1. Trên lĩnh vực chính trị tư tưởng:

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Huyện.

- Tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác; kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... 

- Tiếp tục tuyên truyền khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam (Theo Hướng dẫn số 149-HD/TĐTN-BTG, ngày 22/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017).

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ hai năm 2017; cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động.

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ IX, hướng tới Đại hội Đoàn Tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tăng cường tuyên truyền về truyền thống công tác dân vận của Đảng, tích cực triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, phong trào thi đua Dân vận khéo”. Phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên và nhân dân; giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp trong đoàn viên thanh niên và nhân dân. Tập trung tuyên truyền kết quả và những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Tăng cường nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên quý IV, năm 2017; báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Huyện đoàn diễn biến an ninh, chính trị có liên quan hoặc ảnh hưởng đến đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị.

2. Trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội

- Tiếp tục tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tập trung tuyên truyền các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện về nhóm các tiêu chí, nội dung xây dựng nông thôn mới áp dụng trên địa bàn huyện: các chính sách về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn...

- Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chương trình đưa hàng hóa về vùng nông thôn.

- Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm giao mùa từ mùa mưa chuyển sang mùa khô, hướng dẫn đoàn viên thanh niên và nhân dân thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống, ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đá. Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là chủ động phòng, chống dịch lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn.

- Tuyên truyền thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, dạy nghề, nhất là dạy nghề cho thanh niên, lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung tuyên truyền, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương, đất nước” (Từ ngày 02/10 đến 08/10/2017).

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng; phòng, chống cháy nổ tại địa phương, đơn vị.

3. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại

- Tuyên truyền đậm nét các hoạt động trong Năm APEC 2017, tập trung vào Tuần lễ cấp cao APEC (Tháng  11/2017). Chú ý tuyên truyền phản bác các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, nhất là FULRO lưu vong, số bất mãn chính trị trước, trong và sau tuần lễ cấp cao APEC.

- Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy, mua bán người, chú ý tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và người dân về phòng, chống mua bán người, kịp thời thông tin về tình hình, phương thức và các thủ đoạn mua bán người; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục nắm bắt tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng và nhà nước của các thế lực thù địch; tuyên truyền đấu tranh phòng, chống người dân và đặc biệt đối với người đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan,... Tuyên truyền, vận động người dân không theo “Tà đạo, Đạo lạ”, xóa bỏ hiện tượng “Thuốc thư” và nạn tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia. Tập trung tuyên truyền cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức và phát động. Tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia quyên góp, ủng hộ chương trình“Trường Sa xanh” (Theo Công văn số 2068-CV/TĐTN-BTG, ngày 20/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn V/v ủng hộ chương trình Trường Sa xanh, giai đoạn 2016-2018”).

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung về quyền con người, những thành tựu nhân quyền và phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam.

- Tiếp tục tuyên truyền năm an toàn giao thông 2017, với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên; đặc biệt là thanh, thiếu niên người đồng bào dân tộc thiểu số”. Tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, thanh niên chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến với mọi tầng lớp đoàn viên thanh niên và nhân dân; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Đoàn thanh niên các xã, thị trấn và các Chi đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đại biển ĐTNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Sê lần thứ IX, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022; các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 10 năm 2017: 87 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930– 15/10/2017); 61 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2017); 72 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai (29/10/1945 – 29/10/2017),...

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022!

- Chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2017)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2017)!

- Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Chư Sê quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX!

- Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Chư Sê đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

                     

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy;   

- Đoàn TN các xã, thị trấn

 các Chi  Đoàn trực thuộc (t/h);                                               

- Lưu VT Huyện đoàn.                                                                                       

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Nay  Winh

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 18
Tháng 08 : 582
Năm 2022 : 10.947