Chuẩn bị các điều kiện để học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV