Khẩn: Thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại